Ważki Mikołowa

Pierwsza pisemna informacja o Mikołowie pochodzi z 1222 roku. Osada leżała na szlaku handlowym z ziemi krakowskiej na Śląsk. W wiekach XVI–XVII była ośrodkiem handlu bydłem pędzonym tu aż z Mołdawii i Ukrainy oraz dalej na Morawy. Prawa miejskie Mikołów otrzymał w 1547 roku. Było to miasto prywatne aż do roku, 1808 kiedy to za przyczyną reform pruskich przywrócono obieralną radę miejską i samorząd miejski. Również w tym samym wieku Mikołów doświadcza rozwoju przemysłowego głównie w dziedzinie hutniczej, metalowo-maszynowej. Jest również ośrodkiem papierniczym i drukarskim. Obecnie Mikołów jest siedzibą powiatu. Liczy około 40 000 tysięcy mieszkańców. Leży nad rzeką Jamna.

Na terenie miasta utworzono w 2003 roku Śląski Ogród Botaniczny, który jest największym ośrodkiem tego typu w Polsce. „Jego celem jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Misja Ogrodu realizowana jest m.in. poprzez tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną Śląska oraz strefy klimatu umiarkowanego dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń; prezentację kolekcji roślin, umożliwiającą poznawanie gatunków chronionych; prowadzenie badań naukowych, aktywny udział w kształtowaniu postawy proekologicznej wśród mieszkańców regionu oraz propagowanie informacji na temat sposobów zachowania bioróżnorodności.” [http://www.obmikolow.robia.pl/]

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Mikołowa
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanego obszaru zaznaczonego czerwoną ramką, naniesiono: granicę miasta Mikołów i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Stawy Halembskie
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
      1,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      1,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1,
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      1,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      1,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1,