RADOM

Dolina rzeki Mlecznej w najstarszej części miasta
Piotrówka

Najstarszą częścią Radomia jest wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka. W X w. na prawym brzegu rzeki Mlecznej wzniesiony został gród obronny. Zajmował wydmę o powierzchni ok. 1,5 ha otoczoną wałem drewniano-ziemnym. Droga do grodu prowadziła przez bagnisty teren i była moszczona drewnianymi balami. Prawdopodobnie w XII lub XIII w. zbudowany został na wzgórzu kościół katolicki św. Piotra, który istniał przez kilka wieków. Od patrona kościoła pochodzi nazwa wzgórza. W skład kompleksu osadniczego wchodzą 4 osady i cmentarzysko. Gród radomski był siedzibą kasztelanii i jednocześnie ważnym ośrodkiem handlowym na pograniczu Mazowsza i Małopolski. U podstawy wzgórza znajduje się pamiątkowy głaz. W przyszłości grodzisko ma być centralnym punktem Parku Kulturowego Stary Radom.

Dolina Mlecznej w rejonie Piotrówki (UTM EB09) do czasów współczesnych dosyć mocno opierała się urbanizacji. Trudno dostępnych bagien już nie ma od dawna, mimo tego torfiasty i podmokły grunt w sąsiedztwie rzeki nie sprzyjał zabudowie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wczesną wiosną tworzyły się tu rozległe rozlewiska. Obecnie teren jest tylko miejscami zabagniony, a większość ukrytych w łozowiskach sadzawek w okresie letnim wysycha. Wspomnienie dawnego charakteru tego miejsca pozostało jedynie w nazwie jednej z ulic — Bagienna. Mleczna w rejonie Piotrówki była wielokrotnie regulowana, ilość wody w rzece jest też mniejsza ponieważ niektóre jej dopływy już nie istnieją. Na odcinku rzeki pomiędzy ul. Maratońską a ul. L. Okulickiego Mleczna przyjmuje lewobrzeżny dopływ — Cerekwiankę (Strumień Halinowski). Cerekwianka w dolnym biegu jest ciekiem stałym, choć w suche lata jest bliska wyschnięcia. Do Mlecznej w rejonie ul. Jaworowej uchodzi także niewielki ciek niosący wody opadowe z rejonu ul. B. Limanowskiego. Początkowo skanalizowany, od ul. Jaworowej płynie na powierzchni kilkudziesięciometrowej długości rowem, następnie rozlewa się w trzcinowiskach.

W dolinie Mlecznej wciąż gniazdują ptaki wodno-błotne, płazy mają swoje miejsca rozrodu, a bobry zbudowały tamę. Do niedawna w lasku topolowym istniało stanowisko chrząszcza — zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus. Nie udało się jednak tego miejsca ochronić. Przyczyniły się do tego prawdopodobnie błędne decyzje urzędników, a postępowanie sądowe w sprawie zniszczenia siedliska tego gatunku nadal się toczy.

Dolina Mlecznej w rejonie Piotrówki ma się niebawem zmienić. Mieszkańcy mają tu uzyskać nowe miejsca do wypoczynku, rekreacji oraz do pogłębiania wiedzy o historii swojego miasta. Mamy także nadzieję, że nie znikną tu całkowicie walory przyrodnicze tego miejsca... W ramach projektu LIFE w 2021r. wykonano renaturyzację (utworzenie meandrów) rzeki Mlecznej.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan obejmuje cały obszar środkowej części rzeki Mlecznej w Radomiu. Obszar, na którym prowadzono obserwacje, to teren niezabudowany w centrum mapki.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na powiększeniu obszar badań na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Średniowieczne grodzisko Piotrówka.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina Mlecznej z trzcinowiskami widziana z ul. Dębowej. W głębi osiedle Zamłynie.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Mostek dla pieszych na Mlecznej przy ścieżce z Piotrówki na Zamłynie.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Tama bobrowa na Mlecznej.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ujście Cerekwianki do Mlecznej.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W rejonie Piotrówki występują liczne, płytkie sadzawki.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zabagnienia w rejonie grodziska.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W trzcinowiskach wczesną wiosną stagnuje woda.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Najstarszy w mieście kościół pw. św. Wacława widziany z szuwaru nad Mleczną.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na niedawno powstały ciąg spacerowy i ścieżkę rowerową — Bulwary nad Mleczną. W tle stare zakłady Zamłynia.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Rzeka Mleczna po renaturyzacji, wczesna wiosna 2022 r.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Meander rzeki Mlecznej po renaturyzacji, lato 2022 r.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane w dolinie rzeki Mlecznej w północnej części miasta
(15 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
Niebieskim kolorem zaznaczono gatunki napotkane po rekultywacji w latach 2021-2022
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Tężnica mała Ischnura pumilio
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Liczne.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedyncze osobniki.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników, tandemy.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Tężnica mała
Ischnura pumilio
Jeden osobnik.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Liczna.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczne.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Jeden-dwa osobniki.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Lecicha południowa
Orthetrum brunneum
Dwa osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne, w tym tandemy.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.