RADOM

Dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta

Rzeka Mleczna jest największym ciekiem powierzchniowym płynącym przez Radom. Rzeka bierze swój początek ze źródlisk pod wsią Maków Nowy. Całkowita długość rzeki wynosi ok. 28 km, z tego 19,6 km płynie przez obszar miejski Radomia. W ostatnich kilkudziesięciu latach ciek w górnym biegu jest okresowy, woda pojawia się tylko podczas wiosennych roztopów oraz podczas obfitych opadów. Powierzchnia zlewni wynosi 348,5 km2. Dolina Mlecznej jest stosunkowo płaska i szeroka, dochodząc miejscami do 1 km. Niegdyś napędzała młyny wodne i maszyny garbarskie. Wraz z rozwojem przemysłu jakość wód Mlecznej systematycznie się pogarszała. Jeszcze do połowy lat 80-tych ubiegłego wieku zdarzało się, że stężenie ścieków w Mlecznej w stosunku do wód rzeki wynosiło 1:1. Obecnie wody rzeki są znacznie mniej zanieczyszczone, chociaż wciąż stan ekologiczny wód określany jest jako zły. Mleczna w rejonie miejscowości Lisów uchodzi do rzeki Radomki będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły.

W niniejszym opracowaniu omawiane będa punkty położone nad Mleczną w pólnocnej części miasta (UTM EB19/EC10).

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan obejmuje cały obszar północnej części dorzecza rzeki Mlecznej w Radomiu. Punkty oznaczają miejsca, w których prowadzono obserwacje.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na powiększeniu obszar badań na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Mleczna w okolicach Firleja (punkt 1). Tu napotkano Calopteryx splendens, Ischnura elegans, Coenagrion puella, Platycnemis pennipes i Ophiogomphus cecilia.
(foto Marek Miłkowski)
Sadzawka (w punkcie 2), nad którą kilkakrotnie rejestrowano Leucorrhinia pectoralis.
(foto Marek Miłkowski)

 
Ta sama sadzawka (w punkcie 2) w pełni lata.
(foto Marek Miłkowski)
Efemeryczna sadzawka w okolicy Radom–Mleczna (punkt 3)
(foto Marek Miłkowski)

 
Radom–Krzewień rzeka Mleczna w punkcie 4. Tu występowały Calopteryx splendens i C. virgo jednocześnie.
(foto Marek Miłkowski)
Radom–Krzewień sadzawka w wyrobisku w punkcie 5.
(foto Marek Miłkowski)

 
Rzeka Mleczna na Wincentowie (punkt 6) — tu występowały Ophiogomphus cecilia.
(foto Marek Miłkowski)
Rzeka Mleczna na Wincentowie (punkt 6) — budowa tamy bobrowej.
(foto Marek Miłkowski)

 
Zalany ols nad niewielkim dopływem Mlecznej (punkt 7).
(foto Marek Miłkowski)
Czerwończyk fioletek Lycaena helle chroniony prawem krajowym i europejskim motyl zasiedlający wilgotne łąki nad Mleczną.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane w dolinie rzeki Mlecznej w północnej części miasta
(23 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka południowa Lestes barbarus
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica sina Aeshna cyanea
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Na całym odcinku rzeki liczne osobniki. Najliczniej w punkcie 4.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Kilka samców w punkcie 4.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Jedna samica w punkcie 7.
 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Kilka osobników w punkcie 3.
 
Pałątka południowa
Lestes barbarus
Kilka młodych osobników w punkcie 3.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Liczne nad sadzawką w punkcie 7.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
1 osobnik z upolowanym drobnym owadem na ugorze pod zagajnikiem sosnowym.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
3–4 osobniki w punkcie 1.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Na całym odcinku wielokrotne obserwacje licznych samców i samic. Kilka osobników w zalanym olsie, w punkcie 7.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Kilka osobników, w tym kopulująca para w punkcie 2.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
3 osobniki w punkcie 1.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
1 patrolujący samiec w punkcie 2.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
1 samiec w punkcie 2.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
! martwa samica na ul. Ofiar Firleja w pobliżu punktu 1 i 1 samiec w punkcie 7.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
3-krotnie pojedyncze samice w punkcie 1; 1 samiec i 1 samica w punkcie 6.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
2–3 samce w punkcie 5; kilkakrotnie po kilka osobników w punkcie 3.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
1 samiec w punkcie 4. Kilka osobników w punkcie 2 oraz 1 samica w sąsiedztwie zalanego olsu nad niewielkim dopływem Mlecznej (pkt. 7).
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
1 samiec w punkcie 2.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Kilkakrotnie kilka-kilkanaście samców w punkcie 2.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
1 samica w punkcie 7.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkakrotne obserwacje pojedynczych osobników w punktach 1, 2, 3.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
1 osobnik w punkcie 2.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
2 samice na łące i na ugorze.