Ważki Gliwic

Gliwice są miastem znajdującym się na zachodnim skraju metropolii górnośląskiej. Założone w XIII wieku są jedną z najstarszych osad na Górnym Śląsku, z zachowanym do dzisiaj układem starego miasta. Pod względem ilości wód powierzchniowych pomimo przepływającej przez centrum rzeki Kłodnicy na tle innych miast metropolii wyglądają skromnie.

Opis wód powierzchniowych zamieszczony został w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024. „Miasto Gliwice w całości przynależy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzekę Kłodnicę (ciek II rzędu) wraz z jej dopływami Bytomką, Ostropką, Czerniawką, Potokiem Guido (Sośnickim), Potokiem Cienka, Kozłówką. Topograficzne działy wodne przebiegają wzniesieniami terenowymi rozdzielając dorzecze Kłodnicy i Bierawki. Na obszarach zurbanizowanych działy wodne mają przebieg trudny do określenia, co spowodowane jest z jednej strony zabudową terenu, a z drugiej strony oddziaływaniem górnictwa. Kłodnica należy do rzek typu nizinnego o małym spadku i niewielkiej sile erozji, bierze początek na wysokości ok. 320 m. n.p.m. w południowej części Katowic. W odcinku górnym wykazuje wahania wodostanu w granicach 2 2,5 m, natomiast w obrębie obszaru Gliwic i poniżej w wyniku uregulowania rzeki (zbiorniki Dzierżno Duże i Małe) wahania są niewielkie. Rzeka wzbogacana jest wodami z obcych zlewni oraz wodami pochodzenia antropogenicznego. Ocenia się, że na wysokości wodowskazu Gliwice, ilość wód obcych sięga ok. 65 %, co wpływa na stan sanitarny wód. Największy udział w zanieczyszczeniu wód mają ścieki gospodarczo bytowe, spływające systemem kanalizacji sanitarnej. Ważne znaczenie dla układu wód powierzchniowych ma obecność Kanału Gliwickiego, obiektu hydrotechnicznego, mającego za zadanie zapewnienie możliwości transportu wodnego między Górnym Śląskiem a rzeką Odrą. Obecność Kanału Gliwickiego ma podstawowe znaczenie dla układu i funkcji wód powierzchniowych Gliwic oraz gmin sąsiednich. Oprócz naturalnych cieków, tereny o charakterze rolniczym miasta (Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Bojków, Stare Gliwice, Brzezinka, Niepaszyce, Czechowice, Żerniki) odwadniane są przez sieć sztucznych cieków rowów melioracyjnych. W dzielnicy Czechowice, w odległości ok. 9,0 km na północ od centrum Gliwic znajduje się Jezioro Czechowickie, powstałe w dawnym wyrobisku kopalni piasku. Powierzchnia jeziora wynosi ok. 16 hektarów.”

Jak widać raport poza jednym sztucznym zbiornikiem w dzielnicy Czechowice nie wymienia kilku mniejszych sztucznych zbiorników uznając je za nieistotne z punktu widzenia opracowania.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Gliwic
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Gliwice i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Cegielnia – Emil
2. Staw Szachta
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      2,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2,
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2,
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      2,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      1,