RADOM

Stawy na Długojowie

Długojów i Długojów Górny (UTM EB19) to dzielnice położone w południowo-wschodniej części Radomia. W przeważającej części są to tereny rolnicze. Zabudowa mieszkaniowa (domki jednorodzinne) rozciąga się na krawędziach niewielkich wysoczyzn. W dużej mierze są to ciągi ulic — Skaryszewskiej i Malenickiej. Oddziela je słabo zaznaczona dolinka z okresowymi ciekami. Pomiędzy Długojowem i Długojowem Górnym przebiega dział wodny. Na Długojowie wody opadowe z dolinki w rozwidleniu ulic Skaryszewskiej i Malenickiej spływają w kierunku zachodnim — przy większych opadach trafiają do stawu (pkt. 6), dawniej spływały w rejon Idalina, niegdyś zapewne stanowiły dopływ rzeki Mlecznej. Do wspomnianego stawu przy większych opadach mogły również trafiać wody z rejonu ul. Inspektowej. Wiedzie do niego słabo zaznaczony rów z kierunku północnego. Na Długojowie Górnym, wody opadowe z rejonu ulic Oleńki i Skrzydlatej, okresowym ciekiem zmierzają w kierunku południowo-wschodnim, rozlewając się na łąkach pod Makowem Nowym. Po intensywnych opadach, wody z tego cieku mogą zasilać staw w lesie łęgowym (pkt. 3).

Do niedawna szczególnie wartościowe przyrodniczo siedliska istniały w rejonie ul. Skrzydlatej. Były to rozlewiska z okalającymi je łozowiskami. Występowały tu ciekawe gatunki ptaków, żaby trawne miały swoje godowiska. Teren ten jednak został wiosną 2012 r. zmeliorowany. Obecnie ilość płazów jest niewielka. Woda w wykopanym wówczas rowie pojawia się tylko podczas większych opadów.

Na gruntach Długojowa i Długojowa Górnego istnieje obecnie kilkanaście stawów i sadzawek charakteryzujących się różnym stopniem sukcesji. Część z nich jest ogólnodostępna i na nich przeprowadzono obserwacje. Omawiane dzielnice stopniowo tracą rolniczy charakter. W szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, stopniowo zajmując także tereny łąkowe. Na nowe budowy, zlokalizowane na dnie dolinki nawożona jest ziemia w celu podniesienia terenu i ochrony przed podtapianiem.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Długojów i Długojów Górny na mapie. Obszar, na którym prowadzono obserwacje zaznaczono czerwoną linią.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Długojów i Długojów Górny na zdjęciu satelitarnym. Obszar zaznaczono żółtą linią, ponadto zaznaczono punkty, w których były zarejestrowane ważki.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Długojów Górny. Punkt 1 — okresowy ciek w rejonie ul. Skrzydlatej.
(foto Marek Miłkowski)
Okresowy ciek otaczają trzcinowiska i zarośla wierzbowe. Można tu spotkać straszkę zwyczajną i szablaka krwistego.
(foto Marek Miłkowski)

 
Długojów Górny. Punkt 2 — staw w pobliżu ul. Potrzebnej we wczesnym etapie sukcesji. Widok w kierunku wschodnim.
(foto Marek Miłkowski)
Długojów Górny. Staw w pobliżu ul. Potrzebnej. Widok w kierunku zachodnim.
(foto Marek Miłkowski)

 
Długojów Górny. Punkt 3 — Staw w lesie łęgowym.
(foto Marek Miłkowski)
Długojów. W centralnej części łąk występują niewielkie zabagnienia.
(foto Marek Miłkowski)

 
Długojów. Podmokłe łąki w dolince pomiędzy ul. Skaryszewską i Malenicką.
(foto Marek Miłkowski)
Długojów. Punkt 4 — niewielka sadzawka pośrodku łąk. Tu spotkałem żagnicę jesienną.
(foto Marek Miłkowski)

 
Długojów. Punkt 5 — sadzawka na łące w miejscu przyszłej budowy domu — na dnie dolinki. Tu spotkałem Sympetrum striolatum.
(foto Marek Miłkowski)
Długojów. Punkt 6 — staw w rozwidleniu ul. Skaryszewskiej i Malenickiej otoczony drzewami. Do tego stawu trafiają wody z dolinki podczas większych opadów.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad stawami na Długojowie
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
 
 
Obserwacje

 
Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Punkt 6 — 1 samiec.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Punkt 2 — kilka osobników, Punkt 6 — kilka osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Punkt 1 — 1 osobnik, punkt 6 — 1 osobnik.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Punkt 2 — pojedyncze osobniki.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Punkt 2 — pojedyncze osobniki.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Punkt 2 — pojedyncze osobniki.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Punkt 2 — 2 samce.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Punkt 2 — 1 samiec, Punkt 3 — 1 samiec, Punkt 6 — 2-3 osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Punkt 1 — Kilka osobników, Punkt 3 — Kilka osobników, Punkt 6 — liczne.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Punkt 4 — kilka osobników, Punkt 5 — jeden samiec.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Punkt 2 — kilka osobników, tandemy, Punkt 3 — kilka osobników, tandemy, Punkt 6 — Kilka osobników, 1 tandem.
 
Szablak południowy
Sympetrum meridionale
Punkt 6 — 1-2 samce.