OKOLICE WARSZAWY
Rezerwat Stawy Raszyńskie

Stawy Raszyńskie są zwartym kompleksem stawów karpiowych, na którym gospodarkę rybacką prowadzi Zakład Doświadczalny Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) w Falentach. W skład kompkeksu wchodzi 13 stawów, zróżnicowanych pod względem głębokości, powierzchni i stanu technicznego. Powierzchnia lustra wody wszystkich stawów wynosi 94 hektary.

Rezerwat Stawy Raszyńskie (UTM DC97) — Rezerwat faunistyczny o powierzchni 110 ha, stanowiący bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego oraz błotnego. Jest to rezerwat ornitologiczny położony po obu stronach Alei Krakowskiej pomiędzy Raszynem a Jankami. Przepływająca tu rzeka Raszynka, kanały melioracyjne oraz liczne stawy o różnej wielkości stwarzają idealne warunki do rozwoju wielu zwierząt, w tym ważek. Brzegi stawów porośnięte szuwarami pałki wodnej, często graniczą z polami i łąkami. Groble porośnięte olszami, klonami i wiązami. [www.itep.edu.pl/badania_ekol/Stawy Raszynskie2.pdf i Wikipedia].

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
Janusz Niewolik
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stawy Raszyńskie znajdują się tuż za administracyjną granicą Warszawy przy wyjeździe na Kraków i Katowice.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbliżenie na fragmencie mapki
załączonej do „Sprawozdania z przeprowadzonych badań...”
http://www.itep.edu.pl/badania_ekol/Stawy%20Raszynskie2.pdf.
Raszyn widziany przez Staw Raszyński.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Rzeczka Raszynka za Stawem Puchalskim.
(foto Michał Kaczorowski)
Zabudowania Raszyna dochodzą nad brzeg Stawu Puchalskiego.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Stawy Parkowe wczesną wiosną — jedno z mniej uczęszczanych miejsc w kompleksie stawów.
(foto Michał Kaczorowski)
Skraj Stawu Falenckiego, pod drzewami na grobli biegnie droga prowadząca do IMUZ w Falentach.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Wyspa z kolonią czapli na Stawie Falenckim.
(foto Michał Kaczorowski)
Staw Puchalski i jedna z jego wysepek. To własnie wśród nadbrzeżnej roślinnosci tego stawu często spotykano pałatkę pospolitą oraz straszkę syberyjską.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Staw Parkowy jesienią.
(foto Michał Kaczorowski)
Staw Parkowy ze spuszczoną wodą, jesień 2011 r.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Czaple na Stawie Falenckim.
(foto Michał Kaczorowski)
Stado krzyżówek w locie.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane w Rezerwacie Stawy Raszyńskie
(19 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Sporadyczne obserwacje nielicznych samców, głównie nad zarośniętymi rowami melioracyjnymi oraz nad niektórymi stawami o brzegach zarosłych pałką wodną.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilkakrotnie obserwowano niezbyt liczne samce, głownie na liściach trzcin tylko nad największymi stawami. Nie odnotowano dotąd samic ani zachowań rozrodczych.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Liczne tandemy nad kanałkiem zarośniętym rzęsą w pobliżu Stawu Parkowego dolnego.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Obserwuję występujące obok siebie straszki pospolite i syberyjskie, z całą pewnością rozmnażają się na miejscu, a w drugiej połowie lipca jest prawdziwy wysyp młodych osobników.
 
Straszka syberyjska
Sympecma paedisca
Wielokrotne obserwacje zarówno samic jak i samców, głównie na roślinności trawiastej nad brzegami stawów. Nie obserwowano zachowań rozrodczych, lecz być musiały, bo latem nad stawami widywano osobniki bardzo młode.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Najliczniejszy gatunek ważki obserwowany na terenie rezerwatu. Wielokrotne obserwacje licznych samców, samic i zachowań rozrodczych, głównie w pasie trzcin i roślinności porastającej brzegi stawów (niezależnie od ich wielkości). Równie licznie widywana na roślinności nad kanałami melioracyjnymi.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilkakrotne obserwacje niezbyt licznych samców na łodygach traw, głównie nad większymi stawami oraz w pobliżu brzegów rzeki Raszynki.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilkakrotne obserwacje samców, głównie na roślinności nad brzegami rowów melioracyjnych, nie zaobserwowano samic.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Wielokrotne obserwacje samców, jednak tylko nad rowami melioracyjnymi oraz w pasie szuwarów nad mniejszymi stawami. Nie zaobserwowano samic.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkakrotne obserwacje samców na szerokich liściach trzcin lub na roślinności pływającej, zawsze tylko na większych stawach.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Wielokrotnie obserwowano samce i samice, zwłaszcza na trawie nad brzegami stawów oraz na wilgotnych łąkach w pobliżu stawów. Obserwowano tandemy i kopulacje.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Liczne samce w lotach patrolowych nad Stawem Rozgrodzonym i Stawem Falenckim.
 
Husarz władca
Anax imperator
Samiec patrolujący brzeg nad stawem leżącym na zachód od Parkowego Dolnego.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
W południowej części Stawu Falenckiego, na brzegu, widziałem samce — tylko kilka razy, w czerwcu.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkakrotnie widywano samce siedzące na liściach pałki wodnej na brzegach największych stawów. Nie zaobserwowano samic ani zachowań rozrodczych.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Wielokrotne obserwacje samców na piaszczystych ścieżkach, na groblach pośród stawów, obserwowano także samce w lotach patrolowych w pobliżu wysokich zarośli nad brzegami stawów.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Pojedyncze obserwacje samców nad brzegami większych stawów.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Wielokrotne obserwacje samców, samic, tandemów oraz kopulujących par. Najczęściej spotykane na trawie i wśród zarośli, głównie nad największymi stawami oraz nad brzegami rzeczki Raszynki.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczne samce i kopulujące pary nad Stawem Parkowym Dolnym i Stawem Rozgrodzonym.