WARSZAWA

Jeziorko Powsinkowskie

Jeziorko Wilanowskie (UTM EC08/EC07) i Jeziorko Powsinkowskie (UTM EC07) są elementem dawnego ciągu wodnego lewobrzeżnych starorzeczy wiślanych. Jeziorko Powsinkowskie położone jest w części południowej obszaru za mostkiem przy ulicy Zygmunta Vogla. Brzegi jego graniczą z ogródkami działkowymi oraz osiedlem domków jednorodzinnych, mimo to miejscami zachowało ono dość dziki charakter.

W 2010 roku obserwacje prowadzone były przez samotnie pracującego Michała Kaczorowskiego oraz przez zespół: Julia Dobrzańska, Sebastian Filipowicz, Anna Sikora i Ewa Pełnia-Iwanicka. Wyniki obserwacji tego zespołu opracowała Julia Dobrzańska. Zespół przeprowadził tu sześć kontroli od maja do końca sierpnia 2010, nie notując liczby osobników ani zachowań, tylko stwierdzenia. Kontrole nie zawsze obejmowały cały zbiornik. Badania te były prowadzone pod nieco innym kątem niż badania Michała Kaczorowskiego, który obserwował zachowania ważek i ich liczebność. Wyniki nie zostały ujednolicone, zapewne nastąpi to automatycznie z czasem, gdyż prace będą tu jeszcze prowadzone.

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Julia Dobrzańska
Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Julia Dobrzańska,
Sebastian Filipowicz,
Michał Kaczorowski,
Anna Sikora,
Ewa Pełnia-Iwanicka
Tekst: Julia Dobrzańska,
Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na obu jeziorkach łączących się ze sobą pod mostkiem przy ul. Zygmunta Vogla. Opisy obserwacji prowadzonych na obszarze Jeziorka Wilanowskiego można obejrzeć na stronie tego stanowiska.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Oba jeziorka na zdjęciu satelitarnym. Jeziorko Powsinkowskie znajduje sie w części południowej obszaru. Przeprowadzono tu kilka kontroli w 2010 roku, kontrole nie zawsze obejmowały cały zbiornik.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jeziorko Powsinkowskie na południe od ul. Z. Vogla z osiedlem domków jednorodzinnych.
(foto Michał Kaczorowski)
Zabudowania nad Jeziorkiem Powsinkowskim. W głębi elektrociepłownia Siekierki.
(foto Julia Dobrzańska)

 
Jeziorko Powsinkowskie na południe od ul. Z. Vogla ze starą zabudową jednorodzinną.
(foto Michał Kaczorowski)
Powstajace tu nowe, niewysokie bloki mieszkalne.
(foto Julia Dobrzańska)

 
J. Powsinkowskie ma ciągle jeszcze nieco dziki charakter — zdjęcie wykonane wiosną 2010 r.
(foto Julia Dobrzańska)
Na widocznych tu liściach grążeli żółtych Nuphar lutea i rdestnicy pływajacej Potamogeton natans obserwowane były oczobarwnice mniejsze Erythromma viridulum.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane nad Jeziorkiem Powsinkowskim
(21 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Szklarka zielona Cordulia aenea
Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilkakrotne obserwacje niezbyt licznych samców, głównie na liściach pałki wodnej, tuż przy moście na ulicy Vogla.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Gatunek obserwowany trzykrotnie w trakcie badań.
 
Straszka syberyjska
Sympecma paedisca
Jednokrotna obserwacja jednego osobnika.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Wielokrotne obserwacje samców, samic i zachowań rozrodczych nad zarośniętymi brzegami. Widywana także często na okolicznych, podmokłych łąkach.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Gatunek obserwowany czterokrotnie w trakcie badań.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Gatunek obserwowany czterokrotnie w trakcie badań.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Gatunek obserwowany dwukrotnie w trakcie badań.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Wielokrotne obserwacje samców na roślinności wodnej. Nie obserwowano samic oraz zachowań rozrodczych.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkakrotne obserwacje samców i samic na trawiastych brzegach oraz na okolicznych podmokłych łąkach. Nie obserwowano zachowań rozrodczych.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Wielokrotne obserwacje licznych samców patrolujących odcinki brzegów. Gatunek licznie występujący.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Gatunek obserwowany raz w trakcie badań ale świeżo po wyjściu z wylinki.
 
Husarz władca
Anax imperator
Gatunek obserwowany raz w trakcie badań, jednakże zaobserwowano składanie jaj.
 
Żagniczka wiosenna
Brachytron pratense
Gatunek obserwowany raz w trakcie badań ale przy wylince.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Gatunek obserwowany dwukrotnie w trakcie badań, zaobserwowano składanie jaj.
 
Przeniela dwuplama
Epitheca bimaculata
Gatunek obserwowany w trakcie jednej kontroli, jednakże obserwowano kilka osobników przy wylinkach.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Gatunek obserwowany w trakcie trzech kontroli.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Liczne samce ważki rudej na wschodnim brzegu zbiornika.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Wielokrotne obserwacje samców na roślinności przybrzeżnej i konarach wystających przy brzegu wody. Zaobserwowano kopulacje.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne obserwacje samców i samic, a także licznych kopulacji. Obserwowany głównie na trawiastych i zadrzewionych brzegach.
 
Szablak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
Jednokrotna obserwacja jednego osobnika.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Jednokrotna obserwacja.