WARSZAWA

Jeziorko Wilanowskie

Jeziorko Wilanowskie (UTM EC08/EC07) i Jeziorko Powsinkowskie (UTM EC07) są elementem dawnego ciągu wodnego lewobrzeżnych starorzeczy wiślanych. Jeziorko Wilanowskie położone jest w części północnej obszaru. Jego częścią jest Kanał Sobieskiego o długości ok. 800 m, który łączy jeziorko z rzeczką Wilanówką i za jej pośrednictwem z Wisłą. Na kanale w latach 60. XX w. wybudowano jaz, dzięki któremu jeziorko jest sztucznie piętrzone. Na jeziorku znajdują się dwie wyspy — pierwsza z nich w rejonie ujścia Potoku Służewieckiego, powstała z akumulacji materiału niesionego tym ciekiem, druga — sztuczna — w północnej części jeziora, jest częścią parku wilanowskiego i połączona jest z lądem zabytkowym Mostem Rzymskim.

W 2010 roku obserwacje prowadzone były przez samotnie pracującego Michała Kaczorowskiego oraz przez zespół: Julia Dobrzańska, Sebastian Filipowicz, Anna Sikora i Ewa Pełnia-Iwanicka. Wyniki obserwacji tego zespołu opracowała Julia Dobrzańska. Zespół przeprowadził tu osiem kontroli od końca maja do początku października 2010, nie notowano liczby osobników, tylko stwierdzenia. Kontrole nie obejmowały każdorazowo całego zbiornika lecz jego części. Jednakże poszczególne fragmenty zostały skontrolowane przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu.

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Julia Dobrzańska
Michał Kaczorowski
Lilianna
Techmańska-Kaczorowska polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Julia Dobrzańska,
Sebastian Filipowicz,
Michał Kaczorowski,
Anna Sikora,
Ewa Pełnia-Iwanicka
Tekst: Julia Dobrzańska,
Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na obu jeziorkach łączących się ze sobą pod mostkiem przy ul. Zygmunta Vogla.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Oba jeziorka na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jeziorko Wilanowskie fotografowane od strony parku pałacowego.
(foto Lilianna Techmańska-Kaczorowska)
Przystań na Jeziorku Wilanowskim, gdzie można wsiąść na łódź i obserwować ważki od strony wody.
(foto Lilianna Techmańska-Kaczorowska)

 
Północny kraniec Jeziorka Wilanowskiego z potężną elektrociepłownią Siekierki, do której jest stąd ok. 2 km w linii prostej.
(foto Michał Kaczorowski)
Most Rzymski łączący sztuczną wyspę w północnej części jeziora z parkiem pałacowym. Zdjęcie robione przy wysokim stanie wód.
(foto Julia Dobrzańska)

 
J. Wilanowskie ma tu czystą, pozbawioną roślin pływających powierzchnię. Widok od strony parku pałacowego na drugą, morysińską stronę jeziorka.
(foto Lilianna Techmańska-Kaczorowska)
Półwysep w północnej części jeziorka. Po prawej Kanał Sobieskiego, a na jego prawym brzegu rezerwat Morysin.
(foto Lilianna Techmańska-Kaczorowska)

   
Ważki zarejestrowane nad Jeziorkiem Wilanowskim
(20 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica wielka Aeshna grandis
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilkakrotne obserwacje niezbyt licznych samców, głównie na liściach pałki wodnej, tuż przy moście na ulicy Vogla. Zaobserwowano składanie jaj w ujściu Potoku Służewieckiego.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Gatunek obserwowany raz na terenie rezerwatu Morysin.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Wielokrotne obserwacje samców, samic i zachowań rozrodczych nad zarośniętymi brzegami jeziorka. Widywana także często na okolicznych, podmokłych łąkach.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Pojedyncza obserwacja jednego osobnika.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Gatunek obserwowany podczas czterech kontroli. Obserwowano tandemy oraz składanie jaj.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Gatunek obserwowany podczas pięciu kontroli. Obserwowano tandemy oraz składanie jaj.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Gatunek obserwowano przynajmniej w trakcie dwóch kontroli. Nie zawsze oczobarwice udało się oznaczyć do gatunku.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Gatunek obserwowano w trakcie pięciu kontroli. Obserwacje samców na roślinności wodnej, nie obserwowano samic oraz zachowań rozrodczych.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkakrotne obserwacje samców i samic na trawiastych brzegach jeziorka oraz na okolicznych podmokłych łąkach. Zaobserwowano tandemy.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Wielokrotne obserwacje licznych samców patrolujących odcinki brzegów obu jeziorek. Zaobserwowano kopulację.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilkakrotne obserwacje osobnikow w locie nad jeziorkiem. Na samym jeziorku jeden raz obserwowano samicę składającą jaja.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Gatunek obserwowany w trakcie jednej kontroli.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Gatunek obserwowany w trakcie trzech kontroli.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Gatunek obserwowany raz na terenie rezerwatu Morysin.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Wielokrotne obserwacje samców na roślinności przybrzeżnej i konarach wystających przy brzegu wody. Nie obserwowano samic ani zachowań rozrodczych.
 
Zalotka czerwonawa
Leucorrhinia rubicunda
Gatunek obserwowany raz na terenie rezerwatu Morysin.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Gatunek obserwowany raz na terenie rezerwatu Morysin.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne obserwacje samców i samic, a także nielicznych kopulacji. Obserwowany na podmokłych łąkach w pobliżu Jeziora Wilanowskiego.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Gatunek obserwowany raz nad Kanałem Sobieskiego.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Gatunek obserwowany raz nad Kanałem Sobieskiego.