data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
2 XII 2020 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.Aktualizacje z 2020roku
 
2 XII 2020
W Tomie 16 mamy kolejną pracę Pawła Kobyłeckiego — Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Rembertowa — notatka ta jest opisem kontynuacji obserwacji prowadzonych na tym obszarze w ubiegłych latach.
2 XII 2020
Kolejne stanowisko w dziale Ważki dużch miast, jest to nowe miejsce w Gdyni, gdzie Peter Senn prowadził obserwacje na obszarze — Gdynia Wiczlino — zespół zbiorników przy ul. Małkowskiego i ul. Suchej, jest to opracowanie zrobione na podstawie obserwacji z roku 2018 i 2020.
24 XI 2020
Dawno nie było wiadomości o stanowiskach w dużch miastach. Dziś wracamy po roku do Gdyni-Chwarzno, gdzie Peter Senn prowadził obserwacje na dwóch zbiornikach w osiedlu „Sokółka” i nowym zbiorniku w osiedlu „Fort Forest”.
17 XI 2020
W Tomie 16 mamy kolejne dwie prace:
1. Ważki (Odonata) obserwowane wokół wsi Wyliny-Ruś na Podlasiu — notatka sporządzona przez Pawła Kobyłeckiego
2. Ważki (Odonata) Radomia — wyniki obserwacji z lat 2013-2018 — artykuł Marka Miłkowskiego
15 XI 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix ukazała się nowa notatka: Nowe stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) w okolicach Wrocławia autorstwa Krzysztofa Ostrowskiego.
12 XI 2020
Wcześniej niż zwykle zamieszczam w tym roku kalendarz na rok 2021. Jest to kalendarz nieco inny niż zwykle, zatytułowany „Tęczowe lato”, poświęcony w całości związkom niekoniecznie heteroseksualnym w świecie ważek.
29 X 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix możemy przeczytać dwie nowe prace:
1. Aeshna grandis (Linnaeus, 1758 ) (Odonata: Aeshnidae) w samołówce świetlnej — autorstwa Grzegorza Jędro i Mirosława Maciąga
2. Aktualne obserwacje „południowych” gatunków owadów w Słowińskim Parku Narodowym - ważek (Odonata) i prostoskrzydłych (Orthoptera) — opisane przez Grzegorza Jędro, Magdalenę Jędro i Małgorzatę Goc
21 X 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix zamieszczony został artykuł Agnieszki Tańczuk — Ciekawe obserwacje ważek z terenu kamieniołomu Odra II w Opolu (Polska, województwo opolskie).
13 X 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix zamieszczony został artykuł Sławomira Pawlaka — Obserwacje ważek (Odonata) w okolicach Wieruszowa (województwo łódzkie) w latach 2017-2020.
12 X 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix zamieszczony został artykuł Tomasza Wilka — Liczne występowanie imagines trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) w dolnym biegu Białej Nidy.
8 X 2020
Na stronie Somatochlora arctica mamy dużą ciekawostkę — przybyło zdjęcie samca napotkanego w rezerwacie Imiełty Ług w Lasach Janowskich przez dziesięcioletniego Pawła Kuziorę. Zamieszczone zdjęcie zrobiła jego matka Anna Kuziora. Sensacyjny jest termin, bo spotkanie nastąpiło 20 września 2020 r. czyli miesiąc po przyjmowanym dotąd terminie lotów tego gatunku.
3 X 2020
Na stronie Orthetrum coerulescens przybyły 3 zdjęcia samca, samicy i kopulującej pary — zrobione przez Przemka Żurawlewa w Żbikach koło Pleszewa. Ponadto na stronie Onychogomphus forcipatus przybyły dwa zdjęcia larw zrobione w Drawieńskim PN i w nadleśnictwie Miradz przez Pawła Buczyńskiego.
26 IX 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix zamieszczony został wiersz Filipa Adama Zielińskiego „Satyra na ponad miarę sypiające”.
24 IX 2020
Na stronie Calopteryx splendens przybyły 3 zdjęcia czułków i bródki larwy — autorstwa Grzegorza Tończyka. Ponadto na stronie zestawienia świtezianek przybyło przepiękne zdjęcie samców obu gatunków świtezianek obok siebie — tego samego autora.
8 IX 2020
W Tomie 16 czasopisma Odonatrix możemy zapoznać się z wynikami obserwacji prowadzonych przez Agnieszkę Tańczuk nad oczkiem wodnym koło wsi Lędziny pod Opolem.
8 IX 2020
Dziś w Tomie 16 czasopisma Odonatrix recenzja doskonałej książki SMALLSHIRE D., SWASH A. Europe’s Dragonflies. A Field Guide to the Damselflies and Dragonflies. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2020, 360 s. Książkę zrecenzowała Agnieszka Tańczuk.
25 VIII 2020
Swoisty rekord — nie ma jeszcze dwóch tygodni od chwili dokonania obserwacji Pantala flavescens w Polsce centralnej, a już możemy przeczytać o tym fakcie artykuł w Odonatrixie w Tomie 16. Pracę „Sukces rozrodczy nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) stwierdzony w Jeziorze Rakutowskim (Polska centralna)” opracowali Elżbieta Lewandowska, Krzysztof Lewandowski i Paweł Buczyński.
16 VIII 2020
Mamy drugie pokolenie nomadki żółtawej Pantala flavescens! Trzy juwenilne samce obserwowane były przez Elżbietę i Krzysztofa Lewandowskich na Jeziorze Rakutowskim w pobliżu Włocławka. Jest to jak dotąd najbardziej na północ wysunięte stanowisko udokumentowanego rozrodu w całej Palearktyce.
11 VIII 2020
W piśmie Odonatrix w Tomie 16 tym razem możemy przeczytać pasjonujący artykuł pt. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019. Dane zebrane przez 34 obserwatorów opracowane zostały przez Wiaczesława Michalczuka i Pawła Buczyńskiego.
8 VIII 2020
Na stronie Lestes sponsa przybyło 5 zdjęć autorstwa Andrzeja Kucharskiego. Zdjęcia przedstawiają szczegóły anatomiczne samicy napotkanej w Orelcu na Podkarpaciu.
28 VII 2020
W piśmie Odonatrix w Tomie 16 tym razem możemy przeczytać ciekawy artykuł pt. Wielkie ważki paleozoiku. Dlaczego były tak wielkie i dlaczego nie ma obecnie podobnie wielkich?, którego autorem jest Edwin Sieredziński.
25 VII 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix w Tomie 16 mamy kolejny artykuł pt. Nowe dane o występowaniu ważek (Odonata) w Zielonej Górze (województwo lubuskie) — wyniki obserwacji z lat 2016-2019, którego autorem jest Paweł Czechowski.
2 VII 2020
Na stronie Brachytron pratense przybyły 3 zdjęcia przedstawiające Uroczysko Jęzior i samca obserwowanego tam 16 czerwca 2020. Na stronie Lestes dryas pojawiły się dwa zdjęcia samic napotkanych także 16 czerwca, w rezerwacie Nowiny. Autorem zdjęć jest Paweł Buczyński.
24 VI 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix w Tomie 16 mamy nowy artykuł, którego autorem jest Peter Senn opisujący „Nowe stanowisko łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w północnej Polsce”.
13 VI 2020
Uzupełnienie obserwacji prowadzonych w Krakowie, nad Stawem Dąbskim oraz w Mydlnikach. Ważki obserwował w latach 2018 i 2019 Maksymilian Syratt.
4 VI 2020
Raport z obserwacji prowadzonych w Gdańsku, w Parku Reagana położonym na Przymorzu, nad brzegiem Zatoki Gdańskiej pomiędzy Brzeźnem, a Jelitkowem. Ważki w parku obserwował Peter Senn.
2 V 2020
Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokrzyżowała nam szyki
i
XVII Sympozjum Odonatologiczne
planowane w czerwcu 2020 r. w Bornem Sulinowie zostaje przełożone na rok 2021.

W załączeniu oficjalny, przygotowany przez Komitet Organizacyjny Komunikat w tej sprawie.
20 III 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix w Tomie 16 mamy notatkę Pawła Buczyńskiego i Krzysztofa Stasiaka — Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) złowiona w pułapkę świetlną.
16 III 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix w Tomie 16 mamy artykuł Pawła Buczyńskiego, Moniki Bobrek i Rafała Bobrka — Interesujące stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Pseudagrion microcephalum (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski.
13 III 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix w Tomie 16 mamy nową pracę małżeństwa Magdaleny i Grzegorza Jędro pt. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”.
11 III 2020
Strona Coenagrion lunulatum, dotąd bardzo skromna, została wzbogacona o 17 zdjęć ważki oraz 6 fotografii stanowisk — autorami są: Paweł Buczyński, Andrzej Hermański i Grzegorz Jędro.
4 III 2020
Mamy już podsumowanie wyników obserwacji ważek prowadzonych w latach 2010-2019 w dużych miastach. Ten 10-letni okres zaowocował obserwacją 81% gatunków krajowych na obszarze miast. Program ten jest w dalszym ciągu otwarty, nie kończymy naszych badań.
20 I 2020
Ostatni z sezonu 2019 roku opis obserwacji ważek w mieście pochodzi z Czeladzi na Górnym Śląsku. Jest to zalew w Parku Grabek, gdzie występujące tam ważki obserwował Krzysztof Przondziono.
9 I 2020
Pierwszy w tym roku opis obserwacji ważek w dużym mieście pochodzi z Gdyni — tym razem jest to Wielki Kack — torfianka przy obwodnicy S6, gdzie ważki obserwował Peter Senn. Jest to obszar planowanej dużej rozbudowy węzła drogowego, która może spowodować, że ciekawe stanowisko przyrodnicze wkrótce przejdzie do historii. Jest to to samo stanowisko, które Peter Senn opisał w swojej notatce w Tomie 16 Odonatrix — tu jednak jest to przedstawione w nieco innym ujęciu.
3 I 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 16, a w nim trzy nowe prace:
1. BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
2. SENN P. 2020. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) z zagrożonej torfianki w Gdyni (Polska północna)
3. KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa

Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2019 r.)
Tym razem zupełnie inny niż w ubiegłych latach kalendarz na 2020 rok.
Jest to autorski kalendarz Nikoli Góral zawierający wykonane przez nią zdjęcia.
Autorce serdecznie dziękuję.
 
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku